Angajări pe trei posturi vacante, la Primăria Drăguţeşti

634

Primăria Comunei Drăguțești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții contractuale, vacante, de: inspector, grad debutant – Compartiment Cultură; inspector, grad debutant – Compartiment Agricol; şofer I – Compartiment Administrativ. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de inspector, grad debutant – Compartiment Cultură – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei nu este necesară; pentru postul de inspector, grad debutant – Compartiment Agricol – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei nu este necesară; pentru postul de şofer, grad I – Compartiment Administrativ – absolvenţi studii medii, cu diplomă de bacalaureat, atestat de transport persoane valabil, permis de conducere valabil pentru categoriile: B, C, D sau BE, CE, DE, vechime în muncă de minimum 3 ani ca şofer. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 noiembrie 2018, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 28 noiembrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; 4 decembrie 2018, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here