Angajări pe două posturi vacante la Serviciul Județean de Deșeuri și Salubrizare

1100

Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de: inspector de specialitate, grad profesional debutant, la Serviciul de gestionare a deșeurilor; inspector de specialitate, grad profesional II, la Serviciul de salubrizare. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional debutant – studii superioare de lungă durată absolvite/studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe inginerești (specializările: agricol, horticol, ingineria mediului, ingineria resurselor vegetale și animale, îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală), științe juridice și economice, vechime în specialitate – nu necesită; pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional II, la Serviciul de salubrizare – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ingineriei mediului/protecția mediului, studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice și drept, dar și să fie absolvent al unui curs de specializare/calificare în domeniul managementului de mediu (responsabil de mediu, specialist în managementul deșeurilor, auditor de mediu, responsabil cu gestiunea deșeurilor) organizat de instituții autorizate, în condițiile legii, vechime în specialitate – minimum 1 an. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 iulie 2021, ora 09.00 – proba scrisă – la sediul Bibliotecii Județene „Cristian Tell”, Târgu Jiu, Calea Eroilor nr. 23; data și ora interviului se vor comunica ulterior. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here