Angajări la o grădiniță din Târgu-Jiu

543

Grădiniţa cu Program Prelungit “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de muncitor calificat. Data limită pentru depunerea dosarelor este 15 septembrie.

Eventualii candidați trebuie să aibă studii medii, calificare profesională în unul din domeniile instalaţii/mecanic/electric, I.S.C.I.R. și competențe de instalator, mecanic, electrician. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Candidații vor susține trei probe, una scrisă, una practică și un interviu. Proba scrisă este programată pe 23 septembrie, cea practică pe 29 septembrie, iar interviul pe 3 octombrie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here