Angajări în masă, la Primăria Turcinești

781

Primăria comunei Turcinești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de: 1 post de şofer – excavatorist, treapta I, în cadrul Compartimentului Salubrizare; 1 post de şofer – autospecială, treapta I în cadrul Compartimentului Salubrizare; 2 posturi de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului Salubrizare; 1 post de îngrijitor în cadrul Compartimentului Administrativ din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Turcineşti.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru șofer-excavatorist – minimum 5 ani vechime ca şofer categoria Tr. sau C, permis de conducere categoriile Tr sau C, absolvent şcoală profesională ori studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat, posedă cunoştinţe de legislaţie rutieră, aviz psihologic pentru conducător auto; pentru postul de șofer autospecială – minimum 5 ani vechime ca şofer categoria C, permis de conducere categoria C, absolvent şcoală profesională ori studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat, posedă cunoştinţe de legislaţie rutieră, aviz psihologic pentru conducător auto; pentru posturile de muncitori necalificați – studii generale, disponibilitate de lucru în program prelungit în anumite condiţii, vechime de minimum 5 ani; pentru postul de îngrijitor – studii generale, disponibilitate de lucru în program prelungit în anumite condiţii, vechime de minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 septembrie 2018, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 5 octombrie 2018, ora 10.00 – proba practică; 9 octombrie 2018, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here