Angajare pe un post vacant de inspector, la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”

1473

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual de execuție pe perioadă nedeterminată de inspector de specialitate, gradul I, la Compartimentul Contabilitate, resurse umane și relații publice, din cadrul Bibliotecii Județene „Christian Tell“ Gorj. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: candidații să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile contabilitate sau finanțe; cunoștințe de operare pe calculator – Word, Excel, Sistemul Național de raportare – Forexebug; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de execuție de minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 septembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 2 octombrie 2019, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here