7 posturi de asistent medical, scoase la concurs de DGASPC Gorj! Concursul, luna aceasta

1244

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: asistent medical cu studii postliceale la Complexul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți ”Bîlteni” – Centrul de recuperare și reabilitare – 3 posturi; asistent medical cu studii postliceale la Complexul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți ,,Bîlteni”- Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică – 2 posturi; asistent medical cu studii postliceale la Centrul de recuperare și reabilitare Târgu-Cărbunești – 2 posturi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent(ă) studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă de școală sanitară, postliceală în specialitatea „ asistent medical generalist; posesor al certificatului de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical generalist, avizat și valabil la data concursului. Certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, avizat și valabil la data concursului, sau de adeverință pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.; minimum 3 ani vechime în funcția de asistent medical generalist/specialitatea autorizată de liberă practică. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 octombrie 2019, ora 16.30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 17 octombrie 2019, ora 09.00 – proba scrisă; 22 octombrie 2019 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here