14 posturi vacante, la Spitalul Orășenesc Turceni

2044

Mai multe posturi de infirmier debutant, asistent medical generalist, kinetoterapeut, îngrijitor curățenie, dar și spălătoreasă, bucătar și moașă sunt vacante la Spitalul Orășenesc Turceni. Dosarele de concurs se depun până la data de 14 ianuarie, la sediul unității.

Spitalul Orăşenesc Turceni, judeţul Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de: asistent medical generalist (2 posturi) – Compartimentul Primiri Urgenţe; infirmier debutant la Compartiment Primiri-Urgențe; îngrijitr curățenie Secție Chirurgie generală; infirmier debutant și moașă debutantă la Compartimentul Obstetrică-Ginecologie; infirmier debutant la Secția medicină internă; infirmier debutant și îngrijitor curățenie la Compartiment Pediatrie, bucătar Bloc alimentar, spălătoreasă, kinetoterapeut la compartiment ATI și îngrijitor curățenie Formație de întreținere, reparații și deservire.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până la data de 14 ianuarie. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, str. Sănătăţii, nr. 1, judeţul Gorj, telefon 0253/335.035, fax: 0374/833.334.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here