Un nou post vacant la Evidenţa Persoanelor Târgu-Jiu

302

Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor (DPCLEP) Târgu-Jiu, organizează săptămâna viitoare concurs/examen de recrutare pentru funcţia publică temporar vacantă de consilier debutant din cadrul compartimentului ghişeu unic. Astfel, marţi, 16 decembrie, de la ora 10:30 este programată a se desfăşura proba scrisă a concursului, urmând ca interviul să aibă loc două zile mai târziu, la sediul instituţiei. Condiţiile specifice de participare la examenul de recrutare pentru funcţia vacantă de consilier debutant de la DPCLEP Târgu-Jiu sunt: candidaţii să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: psihologie, ştiinţe juridice sau economice; să aibă cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.
Documentele necesare dosarului de participare la concursul de recrutare: copie după actul de identitate; formular de înscriere conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată (se poate obţine de la sediul DPCLEP Târgu-Jiu); copii după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări; cazierul judiciar; adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Potrivit anunţului postat pe site-ul DPCLEP Târgu-Jiu, copiile după actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, la sediul instituţiei angajatoare.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here