Ultimele zile de înscriere pentru Corpul Naţional de Experţi în Managementul Educaţional

271

Cadrele didactice din Gorj care doresc să ocupe o funcţie de director sau director adjunct într-o unitate şcolară din judeţ, dar nu sunt încă înscrise în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional trebuie să se grăbească. Termenul limită până la care dascălii gorjeni pot completa formularul de selecţie online, în aplicaţia informatică, este 18 iunie. Până la data de 15 iunie, în etapa de selecţie online s-au înscris 11 cadre didactice din Gorj.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), listele cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online vor fi afişate în cursul zilei de 18 iunie, după care aceştia vor avea două zile la dispoziţie (19 – 20 iunie) pentru a-şi depune portofoliile la inspectoratul şcolar. Portofoliile trebuie să conţină următoarele documente: cerere de înscriere; curriculum vitae redactat după modelul comun european; portofoliu personal care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale de participare la concurs; copii legalizate ale actelor de studii, diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile; certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; actul de titularizare în învăţământ; adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor; documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi; hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original; cazier judiciar în original; declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate. În perioada 24 – 26 iunie, aceste portofolii vor fi evaluate de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MEN, în cazul candidaţilor care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din inspectoratul şcolar. Rezultatele selecţiei vor fi validate şi afişate în cursul zilei de 27 iunie. Cadrele didactice nemulţumite de punctajele obţinute vor putea depune contestaţii în perioada 30 iunie – 4 iulie; acestea vor fi soluţionate în perioada 7 – 8 iulie, urmând ca în perioada 9 – 10 iulie inspectoratele şcolare să întocmească şi să înainteze la MEN listele cuprinzând candidaţii promovaţi. Potrivit metodologiei, la concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor; a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional. Până la data de 15 iunie, la concursul de selecţie pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional se înscriseseră 11 cadre didactice din Gorj. În prezent, în judeţul Gorj sunt 494 de experţi în managementul educaţional.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here