Ultimele zile de înscriere la Definitivat

380

21 noiembrie este ultima zi în care cadrele didactice din judeţul Gorj ce doresc să susţină anul viitor examenul de definitivare în învăţământ îşi pot depune dosarele de înscriere la unităţile de învăţământ în care predau. Până pe 19 decembrie, candidaţii vor fi înştiinţaţi cu privire la admitere sau respingerea dosarului de înscriere.

Înscrierea la examen se face pe baza dosarului de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente: fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat; copii legalizate ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă; document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică; copii ale următoarelor documente, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui. Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere se realizează de către inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afişare la inspectoratul şcolar şi pe site-ul inspectoratelor şcolare judeţene, până la data de 19 decembrie 2014.

Două inspecţii la clasă şi o probă scrisă
Potrivit calendarului stabilit de MEN, între 19 decembrie 2014 şi 5 iunie 2015 se vor efectua cele două inspecţii la clasă. Candidaţii admişi să participe la examen vor susţine aceste inspecţii în unitatea de învăţământ la care sunt încadradaţi sau, după caz, într-o altă unitate de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii de învăţământ primitoare. Fiecare inspecţie specială se efectuează la patru activităţi didactice şi este valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată. Notele acordate la inspecţii nu pot fi contestate. Proba scrisă este programată în data de 9 iulie 2014. Pentru a se putea prezenta la această probă, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă calificativul parţial pentru anul şcolar în curs: “Bine” sau “Foarte bine”; să aibă media notelor finale la inspecţiile speciale cel puţin 8; să aibă stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

Rezultate finale, afişate pe 18 iulie
Primele rezultate ale examenului de definitivare în învăţământ vor fi afişate în cursul zilei de 14 iulie. În zilele de 14 şi 15 iulie, candidaţii nemulţumiţi de notele obţinute vor putea depune contestaţii. Acestea vor fi soluţionate în perioada 16-17 iulie, urmând ca rezultatele finale să fie publicate pe 18 iulie. Pentru a putea fi considerate admise, cadrele didactice trebuie să obţină minim nota 8. Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here