Ultimele zile de înscriere la concursul pentru constituirea CNEME

344

Cadrele didactice din județul Gorj, care doresc să dobândească statutul de expert în management educațional, mai au doar două zile la dispoziție pentru a se înscrie la concursul organizat în acest sens.

Înscrierile la concursul pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME) se fac prin completarea de către cadrele didactice interesate a unui formular de selecție online, disponibil pe site-ul cnme.edu.ro, până la data de 5 august. Până ieri, completaseră acest formular 1390 de candidați din întreaga țară, între care și 31 din Gorj. Listele cu candidații care au trecut de această selecție online vor fi afișate în cursul zilei de 8 august, urmând ca până pe 10 august aceștia să depună la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj portofoliul cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, documente printre care se numără: portofoliul personal al candidatului, curriculumul vitae al acestuia, redactat după modelul comun european, copii după actele de studiu, cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învățământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent (adeverinţă REVISAL), conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi și hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive. Dosarul mai trebuie să conțină: adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar, în original, declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate și adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original. Dosarele depuse de candidați vor fi evaluate în perioada 16 – 17 august, de către comisiile constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MENCS în cazul candidaților care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora. Primele rezultate vor fi afișate în cursul zilei de 19 august, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Candidații nemulțumiți de punctajele obținute pot depune contestații în perioada 22 – 26 august; acestea vor fi soluționate până pe 29 august, urmând ca listele finale cuprinzând candidații promovați să fie întocmite în cursul zilei de 30 august. Ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional va fi emis pe 31 august.
Reamintim că, la concurs poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here