Ultimele zile de depunere a contestațiilor la concursul pentru CNEME

357

Dascălii gorjeni, care au participat la concursul pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional și nu sunt mulțumiți de punctajele ce le-au fost acordate în urma evaluării portofoliilor, mai au doar două zile la dispoziție pentru a depune contestații la Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

Contestațiile vor fi soluționate până pe 13 februarie, când este programată transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar. În zilele de 14 și 15 februarie, inspectoratele școlare vor întocmi listele cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, iar pe 16 februarie va fi emis ordinulu ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Reamintim că, concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nu a fost exclus din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Din județul Gorj, la acest concurs s-au înscris inițial 111 candidați, însă doar 71 dintre aceștia au reușit să obțină cel puțin 70 de puncte în urma evaluării portofoliilor, punctajul minim necesar pentru a promova concursul. Punctajele candidaților au fost acordate ca urmare a evaluării portofoliilor acestora, portofolii conținând mai multe documente: cerere de înscriere, curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, copii legalizate la notariat sau alte autorități învestite cu acest drept ale actelor de studii și copii certificate ”conform cu originalul” după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învățământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent (adeverinţă REVISAL), conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi și hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive, adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar, în original, declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original, și portofoliul personal al candidatului. În evaluare s-a ținut seama de următoarele criterii generale: absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional, experienţa managerială, performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială și participarea la proiecte. Cel mai mare punctaj înregistrat la nivelul județului Gorj a fost de 96 de puncte și a fost obținut de patru candidați: Cincă Mihaela Emilia (Grădinița cu Program Prelungit Rovinari), Murărița Daniel (Liceul Energetic Târgu-Jiu/Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu-Jiu), Schintee Carmen (Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu) și Strinu Mihaela Cristina (Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu). Printre candidații declarați admiși se numără și patru directori de unități de învățământ: Bobei Alina Georgiana (Școala Gimnazială Scoarța), Merișor Adela Petruța (Școala Gimnazială Nr. 1 Urdari), Popa Vladimir (Clubul Școlar Sportiv Târgu-Jiu) și Raț Florin Adrian (Școala Gimnazială Samarinești). Calitatea de membru al CNEME este obligatorie pentru cadrele didactice care doresc să ocupe funcții de conducere în învățământ.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here