Ultima zi de înscriere la concursul pentru postul de adjunct de la IȘJ Gorj

355

Astăzi, este ultima zi în care cei ce își doresc să ocupe funcția de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Gorj își mai pot depune dosarele pentru a participa la concursul organizat în acest sens de Ministerul Educației Naționale (MEN). Până vineri, la concurs se înscrisese un singur candidat.

Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al Casei Corpului Didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011, cu modificările și completările ulterioare, la concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional, este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare. Înscrierile la concurs au debutat la începutul acestei luni și se vor încheia astăzi. În vederea înscrierii, candidații trebuie să depună la sediul IȘJ Gorj un dosar conținând următoarele documente: cerere de înscriere, curriculum vitae Europass, certificat de naștere și, după caz, de căsătorie, act de titularizare în învățământ, document care ates-tă calitatea de membru al CNEME, adeverințe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului științific de doctor, carnet de muncă sau document echivalent, completat la zi, eliberat de unitatea de învățământ/instituția de la care provine candidatul, hotărâri judecătorești, pentru persoanele care și-au schimbat numele, din diverse motive, copii simple ale actelor de studii (diplomă de licență/diplomă de absolvire), adeverință, în original, de vechime efectivă în învățământul preuniversitar, adeverință/adeverințe/document/documente care cuprinde/cuprind calificativele pentru ultimii 5 ani școlari încheiați, în original, adeverință/adeverințe/document/documente din care să rezulte că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, în original, recomandare/caracterizare de la consiliul profesoral al unității de învățământ sau de la consiliul de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs, în original, certificat medical, conform Ordinului ministrului Educației și Cercetării Științifice și al ministrului Sănătății, nr. 3177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, în original, declarație pe propria răspundere a candidatului sau adeverință, în original, care să ateste faptul că nu a desfășurat activitate de poliție politică, declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 234 alin (3) și (5) din Legea nr. 2011, cazier judiciar, în original, cerere scrisă privind limba străină de circulație internațională în care candidatul dorește să susțină proba de concurs, oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează, depusă în plic sigilat, declarația pe propria răspundere a candidatului prin care să confirme că documentele depuse la dosar îi aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate și opisul dosarului.

Un singur candidat înscris până vineri
Până vineri, la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct se înscrisese un singur candidat. Este vorba de Daniel Mocioi, cel care și ocupă această funcție de la sfârșitul lunii ianuarie. Concursul pentru postul de adjunct se va desfășura în perioada 3 – 11 aprilie 2017, la sediul Ministerului Educației Naționale, și va consta în trei probe: evaluarea curriculumului vitae, rezolvarea unui test-grilă și susținerea unui interviu în fața comisiei de concurs. În cadrul primei probe se vor analiza și evalua rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale ale candidatului. Cea de-a doua probă presupune rezolvarea, utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute, a unui test-grilă constând în “10 itemi de management educaţional şi de legislaţie şcolară, dintre care 4 itemi de management educaţional în limba română, 2 itemi de management educaţional în limba străină aleasă de candidat şi 4 itemi de legislaţie şcolară în limba română, fiecare item rezolvat corect fiind punctat cu 0,85 puncte” și “expedierea la o adresă de e-mail indicată de comisia de concurs a testului-grilă rezolvat, punctată cu 1,50 puncte”. În cadrul celei de-a treia probe, cea a interviului, se vor aprecia aspecte privind calitatea şi susţinerea ofertei manageriale (originalitatea, specificitatea, adecvarea la situaţiile concrete din judeţ, precum şi răspunsurile la întrebările referitoare la inspecţia şcolară, procesele de asigurare a calităţii, aplicarea legislaţiei generale şi specifice în toate domeniile funcţionale inspectoratului şcolar, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, managementul educaţional şi normele deontologice specifice profesiei şi funcţiei), și prezentarea studiului de caz (analiza unei/unor situaţii concrete dificile/dilematice/de criză întâlnite la nivelul judeţului şi prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluţionarea acestora). Punctajul maxim pentru fiecare probă de concurs este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here