UCB Târgu-Jiu angajează doi referenți debutanți

878

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de: referent de specialitate deb. (S) la Cabinetul Președintelui Senatului universitar; referent de specialitate deb. (S) la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de referent la Cabinetul Președintelui Senatului universitar – studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe administrative, cunoașterea unei limbi străine; pentru postul de referent la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare – studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe sociale, științe economice, științe inginerești, cunoașterea unei limbi străine, cunoștințe operare PC, competențe și abilități sociale – capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi informații și abilități, disponibilitate pentru implicare în activități socioculturale, deschidere la nou, multiculturalism.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: pentru postul de referent la Cabinetul Președintelui Senatului universitar – 2 septembrie 2019, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor, 10 septembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă, 12 septembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu; pentru postul de referent la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare – 3 septembrie 2019, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor, 11 septembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă, 13 septembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here