UCB recrutează doi administratori

364

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante. Este vorba despre un administrator patrimoniu II (S) în cadrul Departamentului pentru Asigurarea Calităţii şi un administrator financiar III (S) în cadrul Compartimentului Audit.

Concursul organizat de Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu se va desfăşura conform unui calendar. Astfel, data limită pentru depunerea dosarelor este 6 februarie 2015. Candidaţii pentru postul de administrator patrimoniu II (S) în cadrul Departamentului pentru Asigurarea Calităţii vor susţine proba scrisă la data de 17 februarie 2015, ora 10.00, iar pe 23 februarie 2015, ora 10.00,  proba interviu. Persoanele care vor opta pentru postul de administrator financiar III (S) în cadrul Compartimentului Audit vor susţine proba scrisă pe  17 februarie 2015, la ora 13.00, iar pe 23 februarie 2015, ora 13.00, proba interviu.

Condiţii de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here