UCB angajează administrator financiar II (S) la Compartimentul Contabilitate

318

Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator financiar II (S) la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Financiar Contabil.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator financiar II (S) la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Financiar Contabil sunt: studii economice superioare, absolvite cu diplomă de licenţă (sau echivalente: diplomă de licenţă şi diplomă de maşter pentru absolvenţii studiilor universitare Bologna) în specializările: contabilitate şi informatică de gestiune sau finanțe-bănci; vechime în specialitatea studiilor superioare: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare în Excel şi Microsoft Office – Word.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 iunie 2016, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 07 iulie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 13 iulie 2016, ora 10.00: proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Universității ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, din strada Unirii, nr. 36, telefon: 0253/223.971, interior 115.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here