Trei posturi, puse la bătaie! – Primăria Rovinari face angajări pe un proiect european

280

Primăria Oraşului Rovinari organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de implementare a proiectului „Pro Educaţie”, finanţat din fonduri europene nerambursabile POCU – 106803, de: ajutor educator – un post; profesor – două posturi (un profesor de limba şi literatura română şi un profesor de matematică).

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de natură contractuală vacante va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Rovinari, calendarul fiind următorul: 6 noiembrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; 9 noiembrie 2018, ora 11.00 – proba de interviu. Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 29 octombrie 2018, ora 16.00, la sediul administraţiei publice din Rovinari, strada Florilor, nr. 2. Condiţiile specifice pentru ocuparea celor trei posturi vacante sunt următoarele: pentru postul de ajutor educator – experienţă generală în muncă de minim doi ani, absolvenţi studii medii cu diplomă de bacalaureat de minim 4 ani, experienţă generală în domeniul îngrijirii copiilor inclusiv în servicii suport pentru învăţământul preşcolar de cel puţin un an, îndeplinirea condiţiilor art. 3 din HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare; pentru posturile de profesori – studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă sau echivalentă – 3 ani, experienţă generală în muncă de minim 5 ani, experienţă specifică de predare în învăţământul gimnazial de cel puţin 2 ani, îndeplinirea condiţiilor art. 3 din HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae. După depunerea dosarelor, calendarul de concurs este următorul: 30 octombrie 2018, ora 16.00 – selecţia dosarelor de concurs; 31 octombrie 2018, ora 16.00 – depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor de concurs; 1 noiembrie 2018, ora 16.00 – rezultatul contestaţiilor la selecţia dosarelor; 6 noiembrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă a concursului; 6 noiembrie 2018, ora 16.00 – afişare rezultate probă scrisă; 7 noiembrie 2018, ora 16.00 – depunere contestaţii la proba scrisă; 8 noiembrie 2018, ora 16.00 – afişare contestaţii proba scrisă; 9 noiembrie 2018, ora 11.00 – proba de interviu; 9 noiembrie 2018, ora 15.00 – afişare rezultate interviu; 12 noiembrie 2018, ora 15.00 – depunere contestaţii la proba de interviu; 13 noiembrie 2018, ora 15.00 – soluţionare contestaţii la proba de interviu; 13 noiembrie 2018, ora 16.00 – afişare rezultate finale concurs. Numirea în funcţiile de natură contractuală vacante se va face în termen de maxim 15 zile de la afişarea rezultatelor finale.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here