Trei posturi de muncitori, scoase la concurs la Serviciul Public Turceni

317

Serviciul Public Turceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, în cadrul Compartimentului Ecarisaj şi în cadrul Serviciului de alimentare cu apă, canalizare-epurare, de: muncitor necalificat – două posturi; operator staţie epurare – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru muncitor necalificat – studii generale (şcoală profesională sau medii), unul din posturi necesită permis de conducere categoria B, vechimea nu este necesară; pentru postul de operator staţie epurare – studii profesionale sau medii, studiile de specialitate în domeniu constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 31 august 2017, ora 15.00 – termen limită de depunere a dosarelor; 13 septembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 15 septembrie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here