Titularizare 2021: Proba scrisă, pe 21 iulie. Ce reguli trebuie să respecte candidații

492

Săptămâna aceasta, candidații înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, vor susține proba scrisă. Aceasta va începe la ora 09:00, iar timpul alocat pentru redactarea lucrărilor este de 4 ore. La concurs sunt așteptați peste 500 de candidați.

În Gorj, candidații vor susține proba scrise în trei centre de concurs, organizate la Liceul Energetic Târgu-Jiu, Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu și Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărescu” Târgu-Jiu, iar arondarea disciplinelor de concurs la centrele menționate poate fi consultată pe site-ul IȘJ Gorj, la adresa: https://www.isjgorj.ro/resurse-umane/. Pe 21 iulie, accesul candidaților în sălile de concurs se va face în intervalul orar 7.30 – 8.15, urmând ca proba scrisă să înceapă la ora 09:00. Conform Procedurii M.E. nr. 30191/23.06.2021 – privind desfășurarea probei scrise, sigilarea şi securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2021, candidații nu pot intra în sala de concurs cu obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive/mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea concursului în condiții de legalitate, echitate şi obiectivitate. Candidaţii pot avea asupra lor dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche (elină) şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”.

Reguli pentru redactarea lucrării și cum vor fi sancționați cei prinși încercând să copieze
Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele şi semnează de predare. Candidaţii au obligaţia de a redacta lucrarea scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot realiza şi cu creion negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge. ”Candidații care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică”, prevede Procedura menționată mai sus. Pe foaia tipizată, candidații completează, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, copiind formularea din subiectul primit. Înscrierea numelui candidaţilor sau a altor nume proprii (inclusiv denumiri de unități de învăţământ) care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise. Candidații care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, transmițând soluții cu privire la subiecte sau având asupra lor materiale nepermise, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei din centrul de concurs, situație în care profesorii asistenți care asigură supravegherea sau membrii comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă. Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2021-2022. Candidații care, din motive de sănătate, sunt obligați să părăsească sala de concurs pot solicita anularea lucrării. Candidații care renunţă din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații şi pot părăsi sala după cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte. După ce finalizează redactarea lucrării, fiecare candidat numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, în spaţiul dedicat, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situația în care candidatul a scris în total 5 (cinci) pagini. Se numerotează toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină, precum şi cele pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către profesorii asistenți cu linie frântă în forma literei „Z”, folosind pix sau stilou cu cerneală de culoare albastră. În sală rămân cel puţin 3 candidați până la predarea ultimei lucrări. La finalizarea probei scrise, candidații nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne. Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea scrisă, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii. Președintele comisiei din centrul de concurs anulează lucrările scrise în situația în care: pe lucrarea scrisă nu este completată, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, identică cu cea înscrisă pe subiectul primit; redactarea lucrării scrise nu respectă prevederile din Procedură; numerotarea paginilor lucrării scrise nu respectă prevederile din Procedură; pe lucrările scrise se regăsesc semne distinctive vizibile constatate la preluarea lucrării. Rezultatele inițiale ale concursului se vor afișa pe site-ul şi la sediul inspectoratului şcolar la data prevăzută de Calendarul mobilității personalului didactic pentru anul şcolar 2021-2022, respectiv 27 iulie 2021. Rezultatele finale vor fi afișate pe 3 august 2021.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here