Subordonaţi “proaspeţi”, în ograda primarului Gigel Jianu

392

Căminul social din municipiul Motru va fi pus în funcţiune în următoarea perioadă, personalul ce va lucra acolo va fi angajat în cel mai scurt timp.

Gigel Jianu, edilul de la Motru, a scos la concurs mai multe posturi ce vor fi ocupate pentru derularea de activităţi specifice în cadrul Căminului social ridicat cu sprijin european. Astfel, Primăria Municipiului Motru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, vacante, de: un post şef serviciu; 9 posturi de execuţie – un medic, un asistent medical, un psiholog practicant, doi asistenţi sociali, un consilier juridic debutant, un administrator şi doi îngrijitori.
Pentru postul de şef serviciu, candidaţii trebuie să deţină: studii superioare de lungă durată – absolvent în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie cu o vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi ai ştiinţelor administrative, cu experienţă de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale. Pentru postul de medic de familie, se cer medici de medicină generală cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea medicină de familie, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire. De altfel, pentru funcţia de asistent medical generalist se solicită: absolvenţi de învăţământ preuniversitar postliceal, cu diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, cunoştinţe de operare pe calculator. Candidaţii pentru postul de psiholog trebuie să deţină o diplomă de studii superioare specifică domeniului şi să deţină atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România pe treapta de specializare practicant în specialitatea consiliere psihologică şi/sau psihologie clinică. Următoarele condiţii pentru încadrarea în posturilor rămase de ocupat sunt: pentru asistenţi sociali – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă cu specializare în asistenţă socială, să fie înscris în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR), cu aviz de exercitare a profesiei sau să deţină atestat de liberă practică eliberat de CNASR; pentru consilier juridic debutant – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice; pentru postul de administrator – studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat şi vechime în specialitate de minimum 3 ani; pentru posturile de îngrijitori se cer minim studii generale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 10 mai 2017, ora 15.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 22 mai 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 24 mai 2017, ora 10.00 – interviul. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here