Spitalul Turceni caută asistent pentru cabinetul de Chirurgie

367

Spitalul Orăşenesc Turceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacantă de asistent medical generalist debutant, la Cabinet Chirurgie Generală – Ambulatoriul Integrat al unității.

Candidații care doresc să participe la concursul pentru ocuparea funcției de asistent medical generalist debutant, vacant la Spitalul Orășenesc Turceni trebuie să îndeplinească o serie de condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale: diploma de licenţă în specialitate pentru cei cu studii superioare; diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 ianuarie 2016, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 11 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 17 februarie 2016, ora 10.00: proba interviu; 23 februarie 2016, ora 10.00: proba practică.

Acte necesare la înscriere
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, Județul Gorj, din str. Sănătăţii, nr. 1, telefon 0253/335.035.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here