Spitalul Turceni caută asistent medical debutant pentru Cabinetul de Chirurgie

369

Spitalul Orăşenesc Turceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacantă de asistent medical generalist debutant, la Cabinet Chirurgie Generală – Ambulatoriul Integrat Spitalului Orăşenesc Turceni. Cei care doresc să participe la concurs trebuie să știe că 24 august 2016, ora 15.00, este termenul limită de depunere a dosarelor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de asistent medical generalist debutant, la Cabinet Chirurgie Generală – Ambulatoriul Integrat Spitalului Orăşenesc Turceni sunt: diploma de licenţă în specialitate pentru cei cu studii superioare și diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;

Termen limită pentru înscrieri
Concursul pentru ocuparea postului de asistent medical generalist debutant, la Cabinet Chirurgie Generală – Ambulatoriul Integrat Spitalului Orăşenesc Turceni se va organiza conform calendarului următor: 24 august 2016, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 01 septembrie 2016, ora 11.00: proba scrisă; 04 septembrie 2016, ora 11.00: proba practică; 10 septembrie 2016, ora 11.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, din str. Sănătăţii, nr. 1, Județul Gorj, telefon 0253/335.035.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here