Spitalul Turceni angajează asistent medical comunitar

345

Spitalul Orăşenesc Turceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuţie, vacantă, de asistent medical comunitar în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Administraţie Publică. Termenul limită de depunere a dosarelor este 23 octombrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii: absolvent(ă) de şcoala postliceală sanitară, cu diplomă, în specializarea asistent medical general; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum şase luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 octombrie 2015, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 03 noiembrie 2015, ora 10.00: proba scrisă; 05 noiembrie 2015, ora 10.00: proba interviu.
Relaţii suplimentare se obţin la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, din str. Sănătăţii, nr. 1, telefon 0253/335.035, interior 121.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here