Spitalul Târgu-Cărbunești angajează kinetoterapeut debutant, asistent medical generalist și infirmieră debutantă

302

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante de: kinetoterapeut debutant: 1 post (S) – temporar vacant – secţia RMFB; asistent medical generalist: 1 post (PL/SSD/S) – temporar vacant – laborator radiologie şi imagistică medicală; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – temporar vacant – garderobă – spălătorie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: asistent medical generalist laborator radiologie: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate; adeverinţă (atestat) că a urmat programul de pregătire pentru obţinerea specializării radiologie-imagistică medicală; vechime minimum șase luni. Pentru postul de infirmieră debutantă, condițiile sunt: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de trei ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate; adeverinţă/atestat de absolvire cursuri de infirmieră; fără vechime. Pentru postul de kinetoterapeut debutant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate; diplomă de licenţă; fără vechime.

Calendarul concursului și acte necesare pentru înscriere
Concursul pentru ocuparea posturilor de kinetoterapeut debutant: 1 post (S) – temporar vacant – secţia RMFB; asistent medical generalist: 1 post (PL/SSD/S) – temporar vacant – laborator radiologie şi imagistică medicală; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – temporar vacant – garderobă – spălătorie se va organiza conform calendarului următor: 28 decembrie 2016, ora 09.00: proba scrisă; 04 ianuarie 2017, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de cinci zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă din Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj, str. Eroilor nr. 51, telefon: 0253/378.165.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here