Spitalul Târgu-Cărbunești angajează economist la Biroul achiziții și contractare

230

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu Cărbuneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante de economist IA (S) – Biroul achiziţii şi contractare. Candidații trebuie să dețină diplomă de licență în specialitate și o vechime de 6 ani și 6 luni. Proba scrisă va avea loc pe data de 25 august.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale, temporar vacante de economist IA (S) – Biroul achiziţii şi contractare în cadrul Spitalului Orășenesc de Urgență Târgu-Cărbunești sunt: diplomă de licenţă în specialitate și minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

Cinci zile pentru înscrieri
Concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de economist IA (S) – Biroul achiziţii şi contractare în cadrul Spitalului Orășenesc de Urgență Târgu-Cărbunești se va organiza conform calendarului următor: 25 august 2016, ora 9.00: proba scrisă; 30 august 2016, ora 9.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Târgu Cărbuneşti, cu sediul în localitatea Târgu Cărbuneşti, Str. Eroilor nr. 51, judeţul Gorj, telefon 0253/378.165, fax: 0253/378.085, e-mail: sp_carb@yahoo.com.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here