Spitalul Târgu-Cărbunești a scos la concurs şapte posturi de infirmier

375

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: infirmieră debutantă: I post (G/M), vacant Compartiment nou-născuţi; infirmieră debutantă: I post (G/M), vacant Secţia psihiatrie; infirmieră debutantă: 1 post (G/M), vacant Secţia A.T.I.; infirmieră debutantă: I post (G/M), vacant Secţia cardiologie; infirmieră debutantă: I post (G/M), vacant Secţia pediatrie; infirmieră debutantă: 1 post (G/M), vacant Ambulatoriul de Specialitate; infirmieră debutantă: I post (G/M), vacant Secţia medicină internă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Candidații care doresc să participe la concursul organizat de Spitalul Orășenesc Târgu-Cărbunești, pentru ocuparea celor şapte posturi vacante de infirmier, trebuie să dețină diplomă de absolvire a şcolii generale sau liceu.

Calendarul concursului de angajare
Pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: infirmieră debutantă: I post (G/M), vacant Compartiment nou-născuţi; infirmieră debutantă: I post (G/M), vacant Secţia psihiatrie; infirmieră debutantă: 1 post (G/M), vacant Secţia A.T.I.; infirmieră debutantă: I post (G/M), vacant Secţia cardiologie; infirmieră debutantă: I post (G/M), vacant Secţia pediatrie; infirmieră debutantă: 1 post (G/M), vacant Ambulatoriul de Specialitate; infirmieră debutantă: I post (G/M), vacant Secţia medicină internă, Spitalul Orășenesc de Urgență Târgu-Cărbunești organizează conform calendarului următor: 01 februarie 2016, ora 09.00: proba scrisă; 05 februarie 2016, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de zece zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în localitatea Târgu Cărbuneşti, Str. Eroilor nr. 51, judeţul Gorj, telefon 0253378165, fax: 0253378085, e-mail: sp_carb@yahoo.com.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here