Spitalul Sadu angajează fochist cu atribuţii de pază

268

Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu (Spital Sadu) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor III (fochist cu atribuţii de pază). Concursul are loc la începutul lunii noiembrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii profesionale; diplomă/certificat de absolvire a cursurilor de perfecţionare pentru ocupaţia de Fochist pentru cazane de abur şi apă fierbinte; categoria de calificare – 2; autorizaţie de fochist eliberată de I.S.C.I.R. pentru a deservi cazan de abur şi de apă fierbinte, clasa A, grupa II; 3 ani vechime în meserie; atestat pentru exercitarea profesiei de Agent de Securitate eliberat în baza prevederilor Legii nr. 333/2003.

Concurs în noiembrie
Concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de muncitor III la Spitalul Bumbeşti-Jiu se va organiza conform calendarului următor: 03 noiembrie 2016, ora 10.00 proba scrisă, 07 noiembrie 2016, ora 10.00 proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Orăşenesc Bumbeşti-Jiu, persoană de contact: ec. Gutescu Ilie – telefon 0253463042, fax 0253463042, e-mail: spital_bumbestiJiu@yahoo.com.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here