Spitalul Orășenesc Turceni caută infirmier debutant

497

Spitalul Orăşenesc Turceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de infirmier debutant, Secţia Psihiatrie cronici. Proba scrisă și interviul se desfășoară în luna iulie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale; vechimea nu este necesară; să fie debutant.

Probele concursului se susțin în luna iulie
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 09 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 12 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, str. Sănătăţii, număr 1, judeţul Gorj, telefon 0253/335.035, fax: 0374.833.334
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here