Spitalul Orăşenesc Rovinari angajează un bucătar şi două infirmiere

630

Noi posturi vacante au fost scoase recent la concurs de către conducerea Spitalului Orăşenesc „Sf. Ştefan” Rovinari. Probele de concurs vor avea loc în cea de-a doua parte a acestei luni.

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan”, Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de: muncitor calificat IV – bucătar la Bloc Alimentar – Muncitori; infirmier debutant, studii generale (G) la Secția Medicină Internă; infirmier debutant, studii generale (G) la Compartimentul Cronici.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de bucătar – absolvenții studii generale (G), curs bucătar, vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul; pentru posturile de infirmier debutant – absolvenți studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.Concursul se va organiza conform calendarului următor: pentru postul de bucătar – 11 octombrie 2019, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor, 21 octombrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă, 25 octombrie 2019, ora 10.00 – proba interviu; pentru posturile de infirmier debutant – 14 octombrie 2019, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor, 22 octombrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă, 28 octombrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here