Spitalul Municipal Motru angajează asistent și portar

311

Spitalul Municipal Motru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de asistent medical debutant: I post (PL /SSD /S) – Compartimentul Nou născuţi. De asemenea, se organizează concurs și pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de portar – personal de deservire- Birou Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție vacantă, de asistent medical debutant: I post (PL /SSD /S) – Compartimentul Nou născuţi, la Spitalul Municipal Motru sunt: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 februarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 24 februarie 2016, ora 10.00 – proba practică; 29 februarie 2016, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de zece zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Post de portar vacant, la Spitalul Motru
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacante de portar – personal de deservire- Birou Administrativ sunt: diplomă de absolvire a şcolii generale; curs de atestare profesională sau certificat de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent de pază. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 februarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 24 februarie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Motru, din str. Carol Davilla nr. 4, Judeţul Gorj, telefon: 0253/410.003, fax 0253.410.078, e-mail: crucerusidonia@yahoo.com.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here