Spitalul Municipal Motru angajează asistent medical

506

Spitalul Municipal Motru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de asistent medical debutant: I post (PL /SSD /S) – Cabinet Psihiatrie din Ambulatoriu integrat. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de zece zile de la publicarea anunțului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 03 martie 2016, ora 08.30 – proba scrisă; 08 martie 2016, ora 08.30 – proba practică; 11 martie 2016, ora 08.30 – proba interviu.

Au început înscrierile
Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Municipal Motru în termen de zece zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Motru, din str. Carol Davilla nr. 4, judeţul Gorj, telefon: 0253/410.003.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here