Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu recrutează asistent debutant la Chirurgie II

317

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical debutant Secţia Chirurgie Generală II. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 23 noiembrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate /diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 /diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii – specialitatea generală/medicală; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau după caz adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M. din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 noiembrie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 05 decembrie 2017, ora: 09.00: proba scrisă; 08 decembrie 2017, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, din Strada Progresului nr. 18, judeţul Gorj, telefon 0253237803, int. 307.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here