Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu face angajări

689

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi temporar vacante. Este vorba despre 5 posturi de asistent medical debutant, un asistent de farmacie debutant şi 3 posturi de infirmier debutant. Înscrierile se fac până pe data de 5 iunie.

Concursul organizat de SJU Târgu-Jiu este pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante: un post asistent medical debutant – Secţia Obstetrică, în data de 07.07.2014; un post asistent medical debutant – Secţia Pediatrie, în data de 08.07.2014; un post asistent medical debutant – Secţia Chirurgie generală II, în data de 09.07.2014; un post asistent medical debutant – Camera de Gardă, în data 10.07.2014; un post asistent medical debutant – Unităţi de Transfuzii Sanguine, în data de 11.07.2014; l post asistent farmacie debutant – Farmacia nr. 3, în data de 14.07.2014; trei posturi infirmier debutant – Bloc Operator ( str. Tudor Vladimirescu), în data de 15.07.2014. „Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu, cu excepţia situaţiei postului de asistent medical debutant de la Camera de gardă unde concursul va consta şi în probă practică, care constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea postului temporar vacant”, confirmă Tiberiu Tătaru, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu.
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări scrise sau rezolvarea unui text grilă, după caz, în prezenţa comisiei de concurs. Fiecare probă a concursului va fi punctată de la 0 la 100 de fiecare membru al comisiei de concurs. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minim 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, după caz.

Condiţii de participare şi acte necesare
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul   vacant;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Dosarul de concurs  va conţine în mod obligatoriu următoarele acte: cererea de înscriere la concurs adresată managerului; copia actului de identitate; copie după diploma de studii în specialitatea postului (pentru postul de asistent medical debutant la Unităţi de Transfuzii este necesar curs de transfuzii); cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curiculum vitae; chitanţa de plată a taxei de concurs în cuantum de 100 lei, taxa se achită la casieria SJU.
Înscrierile se fac până la data de 05.06.2014, orele 15.30 la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu -Jiu 7 – Serv. R.U.O.N.S.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here