Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu angajează economist

302
The businessman - bankrupt

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de economist specialist IA la Birou Achiziţii Publice-Contractare din cadrul Serviciului Aprovizionare, Transport, Achiziţii publice – Contractare. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 august.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de economist specialist IA la Birou Achiziţii Publice-Contractare din cadrul Serviciului Aprovizionare, Transport, Achiziţii publice – Contractare, la SJU Târgu-Jiu, sunt: diplomă de licenţă în specialitate și 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

16 august, ultima zi de înscriere
Concursul pentru ocuparea postului de economist, vacant la SJU Târgu-Jiu, se va organiza conform calendarului următor: 16 august 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 28 august 2017, ora 09.00: proba scrisă; 31 august 2017, ora 09.00: proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, având sediul în Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18, judeţul Gorj, telefon 0253237803 interior 307.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here