Spitalul Judeţean angajează un economist şi un inspector de specialitate – medic

315

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu organizează concurs sau examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante contractuale, de execuție, din statul de funcţii, respectiv: un post inspector de specialitate (medic) – Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale şi un post economist I– Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale. Candidaţii îşi pot depune dosarele de concurs până pe data de 14 octombrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru postul de economist I: diplomă de licenţă; 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate; pentru postul inspector de specialitate (medic): diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină, promoţie anterioară anului 2005 şi un an vechime ca medic stagiar.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 octombrie 2015, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 26 octombrie 2015: proba scrisă – test grilă; 29 octombrie 2015: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu din Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18, camera 7, Județul Gorj, telefon: 0253/237.803, interior 307, 0253/227.161.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here