Spitalul din Rovinari angajează moașă

242

Spitalul Orăşenesc “Sfântul Ştefan” din Rovinari organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție, vacant, de asistent medical principal (moaşă) la Compartimentul Obstetrică – Ginecologie. Dosarele de concurs se depun până pe data de 26 august.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție, vacant, de asistent medical principal (moaşă) la Compartimentul Obstetrică – Ginecologie se va organiza conform calendarului următor: 15 august – 26 august 2016, ora 15.00: perioada de depunere a dosarelor; 02 septembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 07 septembrie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Acte necesare la dosar
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc “Sfântul Ştefan” din Rovinari, Str. Jiului nr. 1, Judeţul Gorj, telefon: 0253/371.318, interior 154.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here