Spitalul de Pneumoftiziologie caută asistent medical debutant

294

Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” cu sediul în comuna Runcu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical balneofizioterapie debutant. Concursul va avea loc în luna februarie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă/adeverinţă pentru obţinerea specializării balneofizioterapie sau balneofiziokinetoterapie şi recuperare.

Înscrieri până pe 2 februarie
Concursul organizat de Spitalul de Pneumoftiziologie penru ocuparea postului de asistent medical balneofizioterapie debutant se va organiza conform calendarului următor: 02 februarie 2017, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 10 februarie 2017, ora 10.00: proba practică; 16 februarie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0253278691, Biroul RUNOS.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here