Spitalul de Pneumoftiziologie angajează asistent medical

241

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu“, cu sediul în comuna Runcu, judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de asistent medical generalist, nivel studii S/PL, în Secţia Pneumologie I. Data limită pentru depunerea dosarelor este 25 septembrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: adeverinţă sau alt act administrativ din care să rezulte promovarea în gradul de asistent medical în specialitatea medicină generală; nivel studii – S/PL.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 septembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 03 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 08 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.
Date de contact, persoană de contact – Dubreu Ion, telefon 0253/278691, 0768528215, fax 0372/252565, e-mail ruonsi.spitaltv@gmail.com, C.U.I. Spital-4351870.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here