Spitalul de la Dobriţa angajează fiziokinetoterapeut debutant

1367

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu“, cu sediul în comuna Runcu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de fiziokinetoterapeut debutant, în cadrul Compartimentului de recuperare, medicină fizică şi balneologie. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de licenţă sau adeverinţă din care să rezulte specializarea fiziokinetoterapie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 3 decembrie 2019, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 10 decembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 13 decembrie 2019, ora 10.00 – proba practică. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua.
    Ca un posibil pacient ma intreb de ce nu se cere vechime in specialitate, mai ales ca piata muncii are posibilitati.
    De aici se vede ,,grija” pentru pacienti daca nu chiar si un posibil aranjament.
    In mediu privat vechimea si proba practica au prioritate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here