SJU Târgu-Jiu: 17 posturi scoase la concurs spre ocupare pe perioadă nedeterminată

694

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu face noi recrutări de personal, nu mai puțin de 17 posturi fiind scoase la concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție.

Este vorba despre următoarele posturi: 3 posturi asistent medical principal la Laborator Radiologie și Imagistică Medicală (CT și RMN); 3 posturi asistent medical debutant la Laborator Radiologie și Imagistici Medicală (CT și RMN); 1 post kinetoterapeut debutant la Laborator Recuperare Medicină Fizică și Balneologie; 1 post asistent medical la Secția Urologie; 2 posturi infirmier debutant la Secția Urologie; 1 post asistent medical debutant PL Ia Compartiment DZNBM din cadrul Secției Endocrinologie; 1 post asistent medical debutant la Secția Cardiologie; 3 posturi îngrijitoare la Personal Auxiliar sanitar din cadrul Ambulatoriului integrat spitalului; 1 post muncitor calificat III – electrician; 1 post muncitor calificat I – electrician. Dosarele de înscriere se depun până în data de 3 august 2021, ora 15:30, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUONS, din cadrul SJU Târgu-Jiu, locația din strada Progresului, Târgu-Jiu. Fiecare candidat va avea la dosar următoarele documente: cererea de înscriere în care se menționează funcția și postul pentru care dorește să candideze; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; carnet de muncă sau adeverințe care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae; copie certificat de naștere, de căsătorie, dacă este cazul; dosar plastic cu șină; chitanța de plată a taxei de concurs care este de 100 de lei pentru asistenți și kinetoterapeut, și 50 de lei pentru muncitori, infirmiere și îngrijitoare. Taxa se achită la casieria Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
Concursul va consta în trei probe succesive și anume: selecția dosarelor de concurs; proba scrisă; interviul. Punctajul pentru proba interviu este de maxim 100 puncte. Sunt declarați admiși 1a proba interviu, candidații care au obținut minim 50 puncte. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și al mențiunii admis sau respins, prin afișare la sediu și pe pagina de internet a spitalului, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe. În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă și interviu, se pot depune contestații de către candidații nemulțumiți. Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul și pe pagina de internet a spitalului, după expirarea termenului legal de contestație și, după caz, de soluționare a contestațiilor de la proba interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here