SJU organizează concurs pentru asistenţii şefi

415

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere, respectiv asistent şef la patru secţii: Neonatologie, Oftalmologie, Chirurgie Generală I şi Ginecologie. Candidaţii pot depune dosarele până la data de 15 iulie.

Continuă seria concursurilor organizate la nivelul SJU Târgu-Jiu. De această dată sunt scoase la concurs funcţiile contractuale de asistent şef de la secţiile: Neonatologie, Oftalmologie, Chirurgie Generală I şi Ginecologie. Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română, scris şi vorbit; c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: diplomă de licenţă în domeniul medical – trei ani vechime în funcţia de asistent medical; diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în domeniul medical sau diplomă de şcoală sanitară postliceală – cinci ani vechime în funcţia de asistent medical; sunt asistenţi medicali principali.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 iulie 2015, ora 16.00: termenul limită de depunere al dosarelor; 04 august 2015, ora 09.00: proba scrisă – test grilă; 07 august 2015, ora 09.00: proba interviu.
Dosarul de concurs trebuie să conţină; cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Concursurile se vor desfăşura în sala de şedinţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu din strada Progesului nr.18, prezenţa în sală făcându-se pe bază de carte de identitate.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here