SJA Gorj angajează statistician debutant

252

Serviciul Județean de Ambulanță (SJA) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de statistician medical debutant. Candidații trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de operator calculator.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacante, de statistician medical debutant, în cadrul SJA Gorj, sunt: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii; diplomă/certificat/adeverinţă de absolvire a unui curs de operator calculator.

Concurs, în luna noiembrie
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 09 noiembrie 2018, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 20 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine la sediul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, din Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18, judetul Gorj, telefon: 0253/210.648, 0253/210.074.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here