Sistem de eşalonare a restanţelor bugetare ale IMM-urilor

269
untitledIMM-urile vor beneficia de eşalonarea obligaţiilor bugetare restante şi de amânarea penalităţilor aferente pe o perioadă de până la cinci ani, în care procedurile de executare silită iniţiate pentru recuperarea acestor sume sunt suspendate, potrivit unui proiect de act normativ, elaborat de AVAS.

Proiectul de ordonanţă a Guvernului, realizat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), vizează, sub forma unui ajutor de stat, instituirea unui sistem temporar de sprijinire a afacerilor, pentru depăşirea crizei economice, şi se încadrează în cadrul general legal creat de Comisia Europeană în acest sens, după consultarea statelor membre, potrivit AVAS.

Înlesnirile pentru plata obligaţiilor fiscale restante, atât înaintea începerii executării silite, cât şi în timpul acesteia, la cererea justificată a contribuabililor, vizează sprijinirea IMM-urilor în realizarea investiţiilor, cu scopul menţinerii în activitate a personalului sau creării de locuri de muncă.
Una din înlesniri presupune „eşalonarea obligaţiilor restante, calculate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, pe o perioadă de până la cinci ani, cu o perioadă de graţie de şase luni, cuprinsă în perioada de eşalonare, conform graficului aprobat de către creditorul bugetar”, se arată în proiect. Totodată, documentul prevede amânarea la plată în vederea scutirii, până la ultimul termen din graficul de eşalonare, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare menţionate, calculate şi datorate până la data intrării în vigoare a actului normativ, cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare eliberate la solicitarea firmei.
De la amânarea la plată fac excepţie majorările de întârziere şi penalităţile pentru datoriile cu stopaj la sursă, care se eşalonează în aceleaşi condiţii cu datoriile prevăzute la prima măsură. Facilităţile îşi pierd valabilitatea în situaţia în care firma nu achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a ordonanţei.
În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenţă obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal.
Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat acordarea facilităţilor atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a majorărilor de întârziere şi a penalităţior de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate.
Sumele care fac obiectul acestor măsuri de ajutor sunt stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate, la solicitarea operatorilor economici, pe baza actelor de control, de organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit AVAS.
„În termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării operatorului economic, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale creditoare vor emite certificatele de obligaţii bugetare prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată”, se arată în document.
Proiectul prevede că pentru sumele reprezentând obligaţii eşalonate la plată se datorează şi se calculează majorări conform prevederilor Codului de Procedură fiscală, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare, majorările datorate conform legii se achită lunar.
Pentru obligaţiile restante, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere la plată, după data intrării în vigoare a acestui act normativ şi cea e emiterii actului administrativ de acordare a facilităţilor. Totodată, procedura executării silite pentru sumele care fac obiectul sprjinului este suspendată pe perioada cuprinsă între data depunerii solicitării beneficiarului şi data emiterii actului administrativ de acordare a facilităţilor sau de respingerii a solicitării. Suspendarea executării silite este extinsă şi pe perioada derulării măsurilor de sprijin.
„Înlesnirile la plată (…) se acordă prin ordin al Ministerului Finanţelor Publice/ordin al Preşedintelui AVAS sau prin ordin comun al Ministerului Finanţelor Publice şi AVAS, după caz”, se precizează în document.
Măsurile vor fi acordate sub forma unor scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare regională sau de restructurare, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în materie, după ce Comisia Europeană a adoptat, după caz, o decizie prin care măsurile de sprijin sunt compatibile cu piaţa comună.Condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de către firmele din portofoliul AVAS în vederea accesării sprijinului financiar precum şi bugetul schemelor, procedurile de acordare, monitorizare şi menţinere în vigoare a facilităţilor obţinute, vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.
„Acordarea ajutoarelor de stat prevăzute în prezenta ordonanţă nu va fi afectată de schimbările în structura de acţionariat a beneficiarilor”, se mai arată în textul citat. AVAS a anunţat în iunie că vrea să promoveze o serie de măsuri de ajutor de stat, acordate firmelor din portofoliu în contextul crizei, care prevăd, printre altele, facilităţi fiscale, suspendarea executărilor silite sau prelungirea termenelor pentru programele de restructurare sau de investiţii.
Sorin MILCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here