Şefia IŞJ Gorj, scoasă la concurs

313

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a scos la concurs toate posturile de inspectori generali ai inspectoratelor şcolare din ţară, între care şi cel din Gorj. Concursul se va desfăşura în luna martie iar înscrierile se desfăşoară până la data de 23 februarie. Actualul şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, Ion Işfan, a anunţat deja că intenţionează să participe la acest concurs.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ) a anunţat scoaterea la concurs a 42 de funcţii vacante de inspector şcolar general din inspectoratele şcolare. În anunţul MECŞ se precizează că la concurs poate participa personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional; este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă; este personal didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani; a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs; nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare. Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

isfanÎnscrieri până pe 23 februarie
Cei care aspiră la şefia inspectoratelor şcolare sunt aşteptaţi să-şi depună în perioada 18-23 februarie dosarul de înscriere la sediul inspectoratului şcolar pentru a cărui funcţie de inspector şcolar general candidează. Dosarul de înscriere trebuie să conţină mai multe documente, între care: cerere de înscriere; curriculum vitae, redactat după modelul comun european; act de titularizare în învăţământ; document care atestă calitatea de membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional; adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor; copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii: diplomă de licenţă/diplomă de absolvire; adeverinţă, în original, de vechime efectivă în învăţământul preuniversitar; adeverinţă care cuprinde calificativele pentru ultimii 5 ani, în original; recomandare/caracterizare de la consiliul profesoral al unităţii de învăţământ sau de la consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, în original; declaraţie pe propria răspundere a candidatului sau adeverinţă, în original, care să ateste faptul că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică; cazier judiciar, în original; oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează, depusă în plic sigilat.

Işfan, unul dintre viitorii candidaţi
Actualul şef al IŞJ Gorj, Ion Işfan, şi-a anunţat deja intenţia de a participa la concurs. „Îndeplinesc condiţiile şi sigur îmi voi depune dosarul şi voi participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general. Mă aştept la concurenţă. Întotdeauna concurenţa m-a stimulat şi nu m-a făcut decât să mă autodepăşesc. Este foarte bine că au fost scoase la concurs posturile şi se vor ocupa conform legii”, a declarat acesta. Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 11-20 martie 2015 la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Ultimele concursuri pentru ocuparea funcţiilor de conducere din învăţământul preuniversitar au fost organizate în anul 2008. După ocuparea funcţiilor de inspectori şcolari generali, vor fi organizate concursuri şi pentru ocuparea posturilor de inspector şcolar adjunct şi directori de şcoli, licee sau colegii.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here