Se reia concursul pentru ocuparea postului de director la OSPA Gorj

289

După ce concursul ce trebuia organizat în decembrie 2016 de către Direcţia pentru Agricultură Gorj pentru ocuparea postului de director al Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice a fost amânat, procedura de concurs a fost reluată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile: agricultură, agronomie, ştiinţele solului, agrochimie, horticultură, geografie, cartografie, chimie; minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 aprilie 2017, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 9 mai 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 11 mai 2017, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here