Se recrutează un director adjunct la DPV Târgu-Jiu

321

Primăria Municipiului Târgu-Jiu organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere, vacante, de director executiv adjunct al Direcţiei Publice de Venituri (DPV) Târgu-Jiu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă a ştiinţelor juridice, specializarea drept sau a ştiinţelor economice;  să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare, în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 3 ani; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 ianuarie 2018 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 22 ianuarie 2018, ora 10.30 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here