Se primesc cereri pentru completarea normei didactice

332

Dascălii gorjeni au termen până vineri pentru a depune cereri de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la inspectoratul școlar. Până la sfârșitul lunii, va fi organizată și ședința publică de repartizare.

La etapa de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului școlar pot participa cadrele didactice titulare sau cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin.(4) din Metodologia – cadru care mai au în încadrare cel puțin ½ normă didactică de predare-învățare-evaluare din disciplinele menționate în documentul numire/transfer/repartizare pe post/catedră și pentru care nu au fost identificate soluții sau nu a fost aprobată completarea normei didactice la nivelul unității/unităților de învățământ unde sunt titulari, conform prevederilor art. 25 din Metodologia-cadru. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de completare la inspectoratul școlar este 24 februarie. Aceste cereri trebuie însoțite de un dosar conținând mai multe documente: copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă) și după deciziile sau adresele de comunicare a deciziilor de completare de normă din ultimii trei ani dacă este cazul, copia actului de identitate, copii de pe actele de studii, copii de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, adeverință/adeverinţe din care să rezulte calificativele acordate de consiliul de administraţie pentru anii şcolari 2014/2015 şi 2015/2016 (conform fişei de evaluare), în original, fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, în original, însoţită de copii ale documentelor justificative, copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă, copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră, în original, copii ale documentelor care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare și copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul. Până la sfârșitul acestei luni, vor fi organizate probele practice/orale în profilul postului pentru completările și întregirile de normă didactică și ședința de repartizare pentru completarea normei didactice. Ierarhizarea se realizează pe discipline, de către comisia de mobilitate a inspectoratului școlar, în baza punctajului rezultat din evaluarea activităţii.

Cine are prioritate
Soluţionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, în şedinţă publică, se realizează, pe discipline, mai întâi pentru cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete şi, în mod excepţional, când acestea s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, după cum urmează: cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile Metodologiei şi prevederile Centralizatorului, cu alte ore, la discipline din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu alte ore, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Prioritate la repartizarea orelor vacante/rezervate au cadrele didactice care beneficiază de continuitate în activitatea de predare la aceleaşi clase/grupe sau în aceeaşi unitate de învăţământ. După aplicarea principiu lui continuităţii, în cazul punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine: cadrul didactic cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care solicită orele pentru completarea normei didactice, cadrul didactic care solicită orele pentru completarea normei didactice în apropierea localităţii de domiciliu. Dacă, după aplicarea criteriilor anterioare, se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii: gradul didactic, nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic, dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile sau îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani. Conform calendarului mobilității personalului didactic, emiterea și comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer se va face în perioada 28 februarie – 3 martie. Personalului didactic titular repartizat pentru completarea normei didactice i se revocă decizia de completare de normă, în situaţia în care, până la data începerii cursurilor, se constată că i se poate asigura normă întreagă conform actului de numire/transfer/repartizare în învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia de revocare a completării de normă, emisă de inspectoratul școlar. Posturile didactice incomplete eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here