Se face selecţie pentru Consiliul de Administraţie al Aparegio Gorj!

281

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj prin Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru posturile de membrii în Consiliul de Administraţie al SC Aparegio Gorj SA, constituită în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ADIA” GORJ, şi asistată de Federaţia Patronatelor din Regiunea Oltenia (FPRO), anunţă demararea procedurii legale de selecţie a candidaţilor în vederea ocupării posturilor de membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii Aparegio.

Recrutarea va consta în două etape: evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă; evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă (interviul). Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt: cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani conform prevederilor art.3 al OUG 109/2011; potrivit art. 28 alin (4) / O.U.G. nr. 109/2011 în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi. Pot candida pentru posturile de membru în Consiliul de Administraţie, persoanele care îndeplinesc următoarele: studii superioare, atestate prin diplomă de licenţă; minimum 5 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare, dobândită în companii, unităţi administrativ teritoriale şi structuri asociate acestora; cunoaşterea trasatorilor pieţei in care acţionează societatea; cunoaşterea legislaţiei specifice – Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare; modificată şi completată de Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicina muncii; să nu se afle într-una din situaţiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi cele referitoare la conflictul de interese; să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale; să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar şi nici în cel fiscal.

11 decembrie, termenul de depunere al candidaturilor
Candidaturile şi documentele solicitate înscrierii vor fi depuse până cel târziu în data de 11 decembrie 2017, ora 16.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: “Procedura de recrutare pentru posturile de membrii în Consiliul de Administraţie al SC Aparegio Gorj SA / Nume şi prenume, domiciliu candidat”, la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ADIA” GORJ, Târgu Jiu, str. Constantin Brâncuşi , nr. 19. Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare. Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar si cazierul fiscal si li se pot solicita documente suplimentare de natură să probeze experienţa sau statutul lor profesional. Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi informaţii să îşi depună în scris Declaraţia de Intenţie in termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte si vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate ulterior.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here