Se caută secretar la Primăria Drăguțești!

1063

Primăria comunei Drăguțești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante de secretar general al comunei.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe 8 februarie, la ora 16.00, iar proba scrisă a concursului va avea loc pe 22 februarie, ora 11.00, în timp ce proba de interviu este programată în data de 25 februarie, ora 11.00, ambele probe urmând să aibă loc în sala de ședințe a Primăriei comunei Drăguțești. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Pentru a participa la concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de secretar general al comunei Drăguțești, candidații trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții: să fie numiți într-o funcție publică clasa I; să îndeplinească toate condițiile de vechime în specialitate prevăzute de art. 468, alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de secretar general al comunei; studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, administrative sau științe politice; să fie absolvenți ai studiilor de master, cu diplomă, în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here