Se caută manager la Casa de Cultură şi la Biblioteca Oraşului Rovinari!

1174

Primăria Oraşului Rovinari organizează concurs de proiecte de management pentru funcția de manager Casa de Cultură și Biblioteca Orașului Rovinari. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: întrunește condițiile de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției, respectiv studii culturale, filologie, arte; întrunește condițiile de pregătire sau experiență în management – experiență managerială minimum șapte ani vechime; nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de servieta sau contractul de management, pentru motive imputabile, în ultimii cinci ani.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 noiembrie 2019, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 12 decembrie 2019, ora 10.00 – analiza proiectului de management; 16 decembrie 2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de management – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here